Werken met de profieltoets van Bareka

Werken met de profieltoets van Bareka

Deze korte cursus, ontwikkeld i.s.m. de Rijksuniversiteit Groningen met de volgende doelen:

 • u krijgt inzicht in de bouwstenen bij de basisvaardigheden rekenen;
 • u krijgt inzicht in de relatie tussen het geautomatiseerd beheersen van de basisvaardigheden
 • en de voortgang in de rekenontwikkeling;
 • u leert de Profieltoets Rekenen en Rekenmuurtje (oefendeel) gebruiken en ervaart de
 • meerwaarde van deze digitale instrumenten;
 • u krijgt zicht op het onderbouwen van een passend rekenaanbod met haalbare en
 • functionele doelen;

Gericht op het gebruik door leerkracht, IB-er, rekenspecialist, RT-er en AB-er.

Bijeenkomst 1: Praktische informatie m.b.t. toetsen/rapportages, analyse en gerichte hulp.

1e blok: Inleiding

 • De aanleiding en opzet van het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.
 • De bouwstenen ‘basisvaardigheden’ : power en speed.
 • “Het “rekenmuurtje”: Drempelmodel en het Vier-fasen-model.
 • Uitkomsten onderzoek Primair onderwijs (BAO / SBO)Rijksuniversiteit Groningen in relatie
 • tot de doelen uit de brochure van de PO-raad “Iedereen kan leren rekenen”.

2e blok: Werken met het computerprogramma.

Verkenning van het leerkrachtdeel.

selecteren van de toetsen

3e blok: De groep in beeld: werken met een Rekenprofiel.

 • Analyse van screening/power en automatisering/speed en de samenhangen.
 • Bestudering van het groepsoverzicht screening. Waarmee het instructie- en oefenniveau en
 • eventuele uitvalpatronen zichtbaar worden.

Per fase: opstellen van een groepsplan a.d.h.v. de analyse.

4e blok: de leerling in beeld

 • het rekenmuurtje en de profielkaart.
 • analyseren van individuele resultaten
 • werken met het oefendeel

Opdrachten (uitgevoerd tussen bijeenkomst 1 en 2):

Bestuderen van een aantal artikelen met achtergrondinformatie,

 • Screenings en automatiseringstoets afnemen bij een groepje leerlingen,

Bijeenkomst 2: Verdieping van analyse/gerichte hulp en aanzet tot Rekenbeleid

1e blok: Inleiding

 • Beantwoording van vragen n.a.v. de artikelen met achtergrond informatie.
 • Bespreking van de Profieltoets Rekenen: met een analyse op vier niveaus.
 • De profieltoets vergelijken met overige schooltoetsen.
 • De profieltoets en de rekenmuur van Malmberg

2e blok: Feedback Toetsen afnemen, rapportages analyseren en gerichte hulp.

 • Het afnemen van de Profieltoetsen : de digitale of de schriftelijke variant.
 • Analyseren van de eigen toetsresultaten:
 • Het groepsoverzicht “ screening” en “automatisering”. Zicht krijgen op het instructie- cq. oefenniveau.

– Op individueel niveau : de Profielkaart

 • Inzicht in de hiaten en foutenpatronen.
 • Gerichte hulp met het oefendeel a.d.h.v. het Rekenmuurtje.

3e blok: Leerroutes Rekenen: keuzes verantwoorden.

 • Verkenning van de rekendrempel 3 binnen de rekenmethoden van groep 4 en 5
 • Verkenning van de rekenroutes met een koppeling naar Passende Perspectieven (SLO)
 • Criteria voor rekenroutes in de bovenbouw.
 • Rekenprofiel met screening ( vier fasen) en automatisering ( met percentielscores),
 • Koppeling maken naar het Ontwikkelingsperspectief.

4e blok: Mogelijkheden voor rekenbeleid.

 • Een beredeneerd onderwijsaanbod in fase 1,2 en 3.
 • Planmatig werken: Volgen en plannen, keuzes verantwoorden.
 • Leerlingenzorg en verklarende diagnostiek in relatie tot het Protocol rekenproblemen en dyscalculie (ERWD)

Nb. De cursisten dienen eigen laptop mee te brengen.

Studiebelasting: 12 uur, waarvan 6 uur in de eigen schoolpraktijk

Certificaat: Na het volgen van de cursus ontvangt u een certificaat t.b.v. het lerarenregister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie:
IB-er, rekenspecialist, Rekencoördinator, RT-er en AB-er

Tijdstip en plaats van de masterclass:

Leiden
(donderdagen van 16:00 – 18:30 uur):

 • 11 februari 2021
 • 15 april 2021

Kosten:
€ 195,- per deelnemer

Nb. De cursisten dienen eigen laptop mee te brengen.

Ga naar inschrijven

 

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

06-37604520

Wizz Menu