Studiedag: ‘Aan de slag met de combinatiegroep (1)2/3’

Er kunnen verschillende redenen zijn om te gaan werken met een combinatiegroep (1)2/3. Vaak gebeurt dit om een organisatorische reden, namelijk het leerlingenaantal op school. Leerkrachten die met een dergelijke combinatiegroep werken geven veel dilemma’s en zorgen aan. Zij vragen zich af of kinderen wel leren lezen en rekenen naast spelende kleuters en of zij kleuters niet tekort doen. Vanuit pedagogisch en onderwijskundig oogpunt gezien, levert een combinatiegroep (1)2/3 veel uitdagingen. Een ononderbroken ontwikkeling en doorgaande lijnen kunnen een echte kans krijgen als u profiteert van de sterken punten van de groepen 1/2 en de groep 3.

Na het volgen van de studiedag ‘Aan de slag met de combinatiegroep (1)2/3’ heeft u volop handreikingen en inspiratie voor de opzet en aanpak voor het werken met de combinatiegroep (1)2/3.

De inhoud van de studiedag:

 • groep (1)2/3 een bewuste keuze
 • (nog) bewuster plannen en organiseren
 • werken vanuit leerlijnen versus werken vanuit de methode
 • instructiemomenten en verwerking
 • betrokkenheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van en bij leerlingen
 • een uitdagende leeromgeving
 • de inrichting van het lokaal

Uitvoerders van de studiedag:  Margreeth Mulder en Sigrid Houtsma

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@wizz-scholing.nl of telefonisch contact opnemen: 06-20369310.
Stuur e-mail

 

combinatiegroep
Voor wie:

De studiedag is bestemd leerkrachten en onderbouwteams die (willen) werken of gaan werken met een combinatiegroep (1)2/3

Tijdstip en plaats van de studiedag:

 • vrijdag 25 mei 2018 van 9.00 – 16.30 uur in Apeldoorn

Kosten:
€ 275,00 per persoon (inclusief lunch)*

* bij 3 of meer mensen van 1 organisatie is de prijs € 250,00 per persoon

Ga naar inschrijven

Studiedag 'Het Jonge Kind in de basisschool'

“Kleuters moeten kleuter blijven” is een veel gehoorde opmerking in het onderwijs.

Wat is de wijze waarop jonge kinderen in de school leren en wat vraagt dit van de leidinggevenden in de school?

Om de professionaliteit van de leerkrachten van groep 1 en 2 te kunnen beoordelen is het van belang dat de schoolleiding op hoofdlijnen kennis heeft van de werkwijze van groep 1 en 2 en het eigene van de kleuterdidactiek.

Deze kennis op hoofdlijnen is nodig om:

 • een doorgaande lijn van groep 1 en 2 naar groep 3 te kunnen realiseren;
 • de juiste vragen te kunnen stellen over leren en ontwikkelen en planmatig handelen tijdens (functionerings/beoordelings)gesprekken met leerkrachten van groep 1 en 2;
 • een inschatting te kunnen maken tijdens groepsbezoeken in groep 1 en 2 of de juiste activiteiten op de juiste manier plaatsvinden;
 • visie en beleid te kunnen ontwikkelen, met behoud van het specifieke karakter van de kleuterdidactiek.

Studiedag

Voor directies en IB’ers is er een studiedag ontwikkeld waarbij wordt ingegaan op diepe(re) kennis van de didactische en pedagogische aspecten van het leren van het jonge kind.

Na het volgen van de studiedag heeft u in 1 dag inzicht in de belangrijkste aspecten die u  moet weten om de collega’s in groep 1 en 2 voldoende te kunnen ondersteunen bij het onderwijs aan jonge kinderen.

Door de studiedag op bestuurlijk niveau uit te voeren, ontstaat er de mogelijkheid om de kwaliteit van het kleuteronderwijs op bestuursniveau een impuls te geven.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@wizz-scholing.nl of telefonisch contact opnemen: 06-20369310.

Uitvoerder van de studiedag:  Margreeth Mulder
Stuur e-mail

 

MEP in de klas

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie:
De studiedag is bestemd voor Directies en Intern Begeleiders.

Tijdstip en plaats van de studiedag:

 • vrijdag 23 maart 2018 van 9.00 – 15.30 uur in Heerenveen

Certificaat / bewijs van deelname:
Na afloop van de studiedag ontvangt u een bewijs van deelname.

 Kosten:
€ 215,- per persoon (inclusief lunch)

Ga naar inschrijven

Studiedagen Rekenen

Nieuwe inzichten in hoe leerlingen leren, veranderingen in didactiek, referentieniveaus en andere ontwikkelingen in het onderwijs  volgen elkaar in hoog tempo op.  Dit vraagt veel van leerkrachten en leidinggevenden in de school.

De onderwijsadviseurs van Wizz-Scholing hebben een studiedag ontwikkeld  waarbij u in 1 dag op de hoogte wordt gebracht van hetgeen je als directeur en Intern Begeleider moet weten op het gebied van rekenen om goed leiding te kunnen geven aan de ontwikkelingen binnen dit vakgebied.

Studiedag ‘Leiderschap in rekenonderwijs!’

Kennis en kwaliteitsontwikkeling binnen het domein rekenen

Er is veel beweging in het rekenonderwijs. Het belang van automatiseren, veranderingen in de didactiek, referentieniveaus, instructiemodellen en 21e eeuwse vaardigheden zijn allemaal aspecten die aandacht nodig hebben in het huidige rekenonderwijs. Welke acties zet je hierbij wel of niet in op school, wat mag en kun je vragen van de leerkrachten? Leiden de ingezette verbeteracties tot het beoogde effect, zoals leerplezier en leerresultaat bij de leerlingen?

Welke kennis van de vakinhoud en het rekenonderwijs heb je als directeur en Intern Begeleider? Is dit voldoende om goed leiding te kunnen geven aan het rekenonderwijs op school?

Tijdens de studiedag:

 • worden de deelnemers geïnformeerd over de didactisch inzichten en eisen die momenteel leidend zijn in het betreffende vakgebied (waaronder de referentieniveaus);
 • gaan we in op de kennis en inhoud die nodig is om voldoende ondersteuning te kunnen bieden bij het opbrengstbewust en handelingsgericht werken binnen het domein rekenen;
 • maken we de vertaalslag naar de praktijk. Wat wil je zien tijdens een effectieve les rekenen of taal/lezen, welke aspecten zijn van belang tijdens een klassenbezoek en met welk instrument kijk je in de klas;
 • worden er handreikingen gegeven voor een goede rekenstart, het omgaan met sterke rekenaars en leerlingen die moeite hebben met rekenen;
 • worden er suggesties en voorbeelden gebruikt bij (kwaliteits)problemen die op veel scholen voorkomen;
 • gaan we in op de (beleids)keuzes die je kunt maken voor de verdere ontwikkeling van de school. Welke ontwikkeling vind je voor de eigen school van belang en wat betekent dit voor de leerkrachten?

 

 

 

15

Voor wie:
De cursus is bestemd voor Directies, Intern Begeleiders en Rekencoördinatoren.

Incompany

Deze studiedag is zeer geschikt om op bestuurlijk niveau uit te voeren (incompany training).

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@wizz-scholing.nl of
telefonisch contact opnemen: 06-20369310.

Uitvoerder van de studiedagen:  Margreeth Mulder
Stuur e-mail

 

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

085-8200887