Opleiding Specialist Onderbouw / Jonge Kind

2.795,00

Bekijk hier de verschillende locaties en data

Assen start 26 september 2024 9:00 - 16:00 uur
Donderdag26 september 20249.00 – 16.00 uur
Donderdag24 oktober 20249.00 – 16.00 uur
Donderdag28 november 20249.00 – 16.00 uur
Donderdag23 januari 20259.00 – 16.00 uur
Donderdag27 februari 20259.00 – 16.00 uur
Donderdag27 maart 20259.00 – 16.00 uur
Donderdag8 mei 20259.00 – 16.00 uur
Donderdag12 juni 20259.00 – 16.00 uur

 

Heerenveen start 10 oktober 2024 9:00 - 16:00 uur
Donderdag10 oktober 20249.00 – 16.00 uur
Donderdag14 november 20249.00 – 16.00 uur
Donderdag9 januari 20259.00 – 16.00 uur
Donderdag13 februari 20259.00 – 16.00 uur
Donderdag13 maart 20259.00 – 16.00 uur
Donderdag10 april 20259.00 – 16.00 uur
Donderdag22 mei 20259.00 – 16.00 uur
Donderdag26 juni 20259.00 – 16.00 uur

 

Wissen

De opleiding ‘Specialist Onderbouw / Jonge Kind’ is bedoeld voor:

 • leraren basisonderwijs die het onderwijs aan jonge kinderen, in de groepen 1 tot en met 3 in het basisonderwijs, op een hoger niveau willen brengen
 • Intern Begeleiders die zich verder willen ontwikkelen specifiek gericht op de jongste kinderen in de school
 • Onderbouw coördinatoren die samen met de collega’s uit de onderbouw vanuit een onderbouwde visie op het leren van jonge kinderen vorm en inhoud willen geven aan het onderwijs aan de jongste kinderen in de school 

Het onderwijs aan jonge kinderen vraagt specialistische kennis en vaardigheden van de leraren. De opleiding richt zich op de professionalisering van leraren die het eigene van de ontwikkeling van het jonge kind ruimte willen geven in hun onderwijs. Leren door spelen heeft daar een belangrijke rol in. Omdat het spel van veel jonge kinderen nog aandacht nodig heeft bij de overgang naar groep 3, wordt er in de opleiding ruimschoots aandacht besteed aan de doorgaande lijnen naar groep 3. De opleiding is dan ook geschikt voor leraren uit groep 1, 2 en 3. 

Leraren die de opleiding ‘Specialist Onderbouw / Jonge Kind’ volgen kunnen:

 • het eigen onderwijs optimaliseren
 • collega’s enthousiasmeren en ondersteunen
 • helpen bij het ontwikkelen van beleid t.a.v. het onderwijs aan jonge kinderen 
 • collega’s begeleiden en maken van beleid (voor Intern Begeleiders en Coördinatoren Onderbouw)

De opleiding ‘Specialist onderbouw’ wordt gegeven op Post-HBO niveau. De opleiding richt zich op de verdere professionalisering van de deelnemers, zodat zij in staat zijn om uitdagend, betekenisvol en eigentijds onderwijs te realiseren vanuit de ontwikkelingsprincipes en kenmerken van het jonge kind. Een belangrijk kenmerk in de ontwikkeling van jonge kinderen in de basisschool is dat in eerste instantie spelmotief leidend is om te komen tot leren en dat deze overgaat naar een zogenaamd leermotief. Voor de meeste kinderen veranderd het leidend motief in groep 3.  De ontwikkeling van kinderen van 4 – 7 jaar, oftewel van de kinderen in groep 1 tot en met 3, staat dan ook centraal in de opleiding. 

Tijdens de opleiding werken de deelnemers aan de verdere ontwikkeling van hun competenties op pedagogisch, organisatorisch, vakinhoudelijk en didactisch gebied en daarmee leveren zij naast hun eigen ontwikkeling een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs aan jonge kinderen op hun school.

Binnen de opleiding is ruimschoots aandacht voor vakgerichte communicatie en het voorstellen kunnen doen voor beleid (voor Intern Begeleiders en coördinatoren het kunnen maken van beleid). 

Inhoud van de opleiding:

In de opleiding komen de onderwerpen die van belang zijn voor uitdagend, betekenisvol en eigentijds onderwijs aan bod. De inhoud wordt hieronder in grote lijnen weergegeven. 

De Specialist onderbouw in de school

 • De positie van de Specialist onderbouw in de school
 • Ontwikkeling van visie op het onderwijs aan jonge kinderen binnen het basisonderwijs
 • Bijdragen aan beleid in de school
 • Vakgerichte communicatie en collegiale consultatie 

Het jonge kind in de basisschool

 • Algemene inleiding over het onderwijs aan het jonge kind
 • Onderwijsconcepten
 • Het jonge kind belicht; kenmerken en ontwikkelingspsychologie
 • De positie van jonge kinderen in de school
 • Doorgaande lijnen van peuter – naar kleuter – naar schoolkind

Spelen is leren 

 • Rollenspel als wezenlijke activiteit van het jonge kind
 • De opbouw van spel 
 • Onderscheid in spel  (vrij, geleid, begeleid)
 • Het stimuleren en begeleiden van spel
 • Thematisch werken 
 • Observeren van spel in relatie tot het handelingsgericht denken en werken
 • Van informeel naar formeel leren (in een doorgaande lijn t/m groep 3)

Registeropleiding Cpion

 

 

De  Opleiding Specialist Onderbouw / Jonge Kind van Wizz Scholing is opgenomen in het CPION Register. Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen in aanmerking voor het predikaat ‘Registeropleiding’. Deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan deze Registeropleidingen, worden opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend diploma.

Taal-leesontwikkeling

 • Het belang en aspecten van een brede taal-leesontwikkeling
 • Begrijpend luisteren
 • Woordenschatontwikkeling
 • Taalroutines
 • Van schrijven naar lezen (invented spellen)
 • Leesproces 
 • Doorgaande lijnen van groep 2 naar groep 3

Rekenontwikkeling 

 • De opbouw en methodiek bij de verschillende rekendomeinen (getalbegrip, meten, meetkunde)
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Didactische modellen en werkvormen
 • Het belang van een goede rekenstart
 • De doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3
 • Verbinding met wetenschap en techniek 

Het volgen van de ontwikkeling

 • Observeren, registreren, toetsen
 • Stimuleren van de ontwikkeling
 • Handelingsgericht werken
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Middelen en materialen 

 • Speel-leermaterialen (ontwikkelingsmateriaal, spellen)
 • Werkbladen en methodisch werken in relatie tot de ontwikkeling van jonge kinderen
 • Handvaardigheidsmaterialen
 • Bouw- en constructiematerialen 

Organisatie, klassenmanagement

 • Voorbereiden van de lessen (thema’s / perioden)
 • Passende instructies
 • Inrichting speel-werk tijd
 • Inrichting speel-werk omgeving

Werkwijze:

De opleiding ‘Specialist Onderbouw / Jonge Kind’ bestaat uit 8 bijeenkomsten op donderdagen van 9:00 – 16:00 uur.  Deelnemers moeten rekening houden met een studiebelasting van 300 uur, verdeeld in 54 contacturen en 246 uur zelfstudie. De zelfstudie bestaat uit het lezen van vakliteratuur, het uitvoeren van de opdrachten en het doen van een (praktijk)onderzoek.  Deelnemers ontvangen bij de start van de opleiding het boek ‘Van thematisch werken naar thematiseren’. Daarnaast moeten zij rekening houden met de aanschaf van literatuur (ongeveer € 100,00).

Na elke bijeenkomst worden er praktijkopdrachten gegeven die de deelnemers tussen de bijeenkomsten door gaan uitvoeren. Deelnemers houden tijdens de opleiding een portfolio bij. Dit portfolio heeft als doel om met de trainer (en eventueel de directeur van de school) te kunnen reflecteren op de ontwikkelingen. 

Trainers van de opleiding: Margreeth Mulder, Klaske Homsma, Nina Oosterveen, Mike Nijskens, Marije van der Laan en Tanja Groot.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Margreeth Mulder
info@wizz-scholing.nl
tel.: 085-8200887

Deze opleiding kan ook incompany gegeven worden.
Stuur e-mail voor meer informatie