Inspiratiemiddag ‘Kansrijk van groep 2 naar groep 3’

105,00

Bekijk hier de verschillende locaties en data

Zwolle 12 juni 2024 14:00 - 18:00 uur
Wissen

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging via de mail met daarin een link voor Google Forms. Via die link kunt u drie voorkeuren voor de workshops opgeven. Bij het indelen van de workshops doen wij ons best om zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeuren.
LET OP! Vul de Google Forms uiterlijk 13 mei 2024 in. Hebben we dan nog geen voorkeur van u ontvangen dan delen wij u bij de workshops in.

Wat houdt de inspiratiemiddag in?

Alle kinderen moeten kansrijk de overstap van groep 2 naar groep 3 kunnen maken. Er zijn echter bij deze overgang grote verschillen te zien tussen kinderen; een deel van de kinderen heeft nog een grote spelbehoefte, terwijl andere kinderen al toe zijn aan het meer schoolse leren.  Dit betekent in de praktijk dat leerkrachten goed moeten kunnen afstemmen op onderwijsbehoeften, differentiëren en keuzes moeten maken in de leerstof en de wijze waarop deze wordt aangeboden.

Tijdens de inspiratiemiddagen ‘Kansrijk van groep 2 naar groep 3’ worden handreikingen gegeven om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo te laten verlopen dat er sprake is van een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen. Dit wordt gedaan aan de hand van achtergrondinformatie en met voorbeelden die direct toegepast kunnen worden in de eigen praktijk.

De middag start met een centrale inleiding over de overgang van groep 2 naar groep 3. Daarna worden er 5 workshops gegeven, waarvan je er 2 kunt volgen. Het is dan ook aan te raden om samen met je collega(‘s) van de groepen 1 t/m 3 te komen zodat er zoveel mogelijk informatie meegenomen kan worden naar de school.

De workshops zijn gericht op:

 • Thematiseren en spel
 • Het belang van spontaan schrijven voor het leesproces
 • Actief aan de slag met boeken en teksten
 • Een goede rekenstart (tellen en getalbegrip)
 • Rekenen met prentenboeken (meten en meetkunde)

Naast het volgen van de workshops ontvang je een aantal verrassingen en kun je deelnemen aan winacties.

Wat voor workshops zijn er?

De workshops zijn gericht op:

 1. Thematiseren en spel
 2. Het belang van spontaan schrijven voor het leesproces
 3. Actief aan de slag met boeken en teksten
 4. Een goede rekenstart (tellen en getalbegrip)
 5. Rekenen met prentenboeken (meten en meetkunde)

De workshops worden verzorgd door Marije Bakker, Ingrid Heersink, Klaske Homsma, Janneke van Kammen en Margreeth Mulder.

Hieronder kunt u de uitgebreide omschrijvingen van de vijf workshops vinden.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging via de mail met daarin een link voor Google Forms. Via die link kunt u drie voorkeuren voor de workshops opgeven. Bij het indelen van de workshops doen wij ons best om zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeuren.

Voor wie?

Deze inspiratiemiddag is voor:

 • Leerkrachten groep 1 t/m 3
 • Onderbouwcoördinatoren
 • Intern Begeleiders

Dagindeling

14.00 – 14.30 uur: Inloop met koffie / thee

14.30 –  14.55 uur: Centrale inleiding

15.00 – 16.00 uur: Workshopronde 1

16.00 –  16.30 uur: Pauze met koffie / thee

16.30 – 17.30 uur: Workshopronde 2

17.30 – 18.00 uur: Napraten met de workshopleiders (met een broodje)

 

 

Workshops

 

Workshop 1: Wij werken in het theater

Jonge kinderen leren vooral door te ontdekken, nieuwsgierig te zijn en te spelen. Thematiseren is een manier van werken die daarbij aansluit. Een van de kenmerken van thematiseren is het interactieve karakter tussen leerkracht en leerlingen. Bij thematiseren wordt gewerkt met speelbare thema’s waarin (rollen- en constructie)spel en een belangrijke rol heeft. Voor de ontwikkeling van de kinderen is het belangrijk dat er een doorgaande lijn is in thematiseren en de spelontwikkeling vanuit groep 1/2 naar groep 3.

Ontdek in deze workshop wat het verschil is tussen werken met een thema en thematiseren, aan de hand van het thema ‘Wij werken in het theater’. Laat je inspireren over de wijze waarop je samen met kinderen een speelbaar thema organiseert waarin jouw bedoelingen worden verbonden aan het spel van de kinderen.  Krijg tips en suggesties over hoe je planmatig en doelbewust een doorgaande lijn van groep 2 en 3 kunt creëren in thematiseren en spel.  Na het volgen van deze workshop heb je meteen ideeën voor de komende Kinderboekenweek waar het thema ‘Lekker eigenwijs’ centraal staat.

Workshop 2: De letter L van Lezen of Schrijven?

Letters, Leren Lezen, Leesplezier, Leeromgeving; allemaal woorden die beginnen met de L en die met elkaar te maken hebben. Ze horen bij het Leesproces van jonge kinderen.

Onderzoekers geven aan dat schrijven met de hand een belangrijke rol speelt bij het leren lezen; oftewel schrijven komt voor lezen. Vanuit situaties waarin kinderen in verschillende situaties in aanraking komen met geschreven taal, (voorlezen, kijken in boeken) zullen ze vanuit hun nieuwsgierigheid zelf gaan experimenteren met letters. Eerst zullen dat krabbels zijn en dat zal zich ontwikkelen naar zelf woorden schrijven of naschrijven. Ze ontdekken dat iets wat ze zelf geschreven hebben ook gelezen kan worden. Dit wordt fonetisch schrijven of invented spellen genoemd. In de workshop krijg je inzicht in het belang van het schrijven door jonge kinderen voor het leren lezen. Je krijgt voorbeelden van hoe je met de kinderen kunt ‘spelen met letters en klanken’ en hoe je dit kunt integreren in het  dagelijkse onderwijs in groep (1)2 en 3. Na het volgen van deze workshop heb je inspiratie om met het spontane schrijvenaan de slag te gaan, zodat je op een voor kinderen passende manier het leesproces kunt stimuleren.

 

Workshop 3: Actief aan de slag met boeken en teksten

Voor een optimale taalontwikkeling moeten kinderen veel in aanraking komen met verschillende soorten boeken en teksten. Door kinderen hier actief bij te betrekken kun je de woordenschat, luister- en spreekvaardigheden, fonemisch bewustzijn en het leesplezier stimuleren.

In de workshop besteden we onder andere aandacht aan een doorgaande lijn begrijpend luisteren. Begrijpend luisteren is actief denken, betekenis geven aan een tekst en dit verbinden met al aanwezige voorkennis, tijdens het luisteren naar een voorgelezen verhaal of (informatieve) tekst. Begrijpend luisteren is dan ook vooral actief aan de slag met teksten. Het gericht starten met begrijpend luisteren in de onderbouw, zal bevorderlijk zijn voor de opbrengsten van het technisch en begrijpend lezen.

Tijdens deze workshop krijg je handreikingen om met jonge kinderen na te denken over de inhoud van een tekst en om tot een dieper tekstbegrip te komen. Daarnaast krijg je suggesties en tips voor activiteiten die je kunt inzetten met betrekking tot verwerking binnen de doorgaande lijn begrijpend luisteren en om de verbinding met andere taalvaardigheden maken. Je krijgt tevens praktijkvoorbeelden van andere werkvormen met boeken en teksten die de taallees-ontwikkeling bevorderen.

Workshop 4: Hoeveel katten zijn er achter de deur?

Leren rekenen is veel meer dan leren tellen en het uitrekenen van sommen. Jonge kinderen starten met wiskundig denken wanneer ze gaan redeneren over de wereld om hen heen. Die wereld bestaat uit spel en spelen binnen een betekenisvol thema. Spelenderwijs ontdekken kinderen dat je kunt weten hoeveel er van iets in een doosje zit, ook als het deksel dicht is. In groep 3 ontdekken ze dat je eigenlijk al heel veel sommen kunt maken als je begrijpt en weet dat je 5 kunt splitsen in 2 en 3. Wanneer je als leerkracht goed aansluit bij de werkelijkheid en passende rekenvragen stelt, ontwikkelen kinderen een wiskundige houding. Vanaf de start van het leerproces is rekenen daarmee veel meer dan tellen in groep 1/2 en sommen maken in groep 3. In deze workshop gaan we aan de slag met onder andere de vertaalcirkel als middel om (los van de methode) te werken aan een goede rekenstart waarbij leren redeneren en het gebruik van rekentaal vanaf het begin wordt meegenomen.

Workshop 5: Rekenen met prentenboeken

Kijk jij weleens met ‘rekenogen’ naar een prentenboek?

In veel prentenboeken zitten veel kansen om de rekenontwikkeling van kinderen te stimuleren. Er komt veel rekentaal in voor of ze geven de mogelijkheid om kinderen ‘uit te dagen’ om te redeneren.

In deze workshop wordt je meegenomen in prentenboeken waarmee je rekentaal kunt stimuleren, die zogenaamde rekenconflicten oproepen en die aanzetten tot ervaren, handelen en construeren. Wie zoomen vooral in op prentenboeken die aansluiten bij de inhouden van meten en meetkunde.

Bij meten en meetkunde zijn activiteiten waarbij kinderen concrete ervaringen opdoen essentieel. Meetervaringen dragen bij aan ontluikend maatbesef en meetkunde activiteiten zijn gericht op het begrijpen van de ruimtelijke omgeving. Bij meten en meetkunde hoort een aanbod waarbij kinderen kunnen ervaren, ontdekken en onderzoeken. Hoe mooi is dat als dit kan vanuit prentenboeken die bij voorkeur aansluiten bij het thema waar je mee werkt.

Je krijgt boekentips om met meet- en meetkundeactiviteiten in hoeken aan de slag te gaan en praktische tips en voorbeelden hierbij.

Je gaat ook praktisch aan de slag, waardoor je gaat ervaren hoe je de doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 kunt vormgeven. Een doorgaande lijn waarbij kinderen door betekenisvolle activiteiten hun inzicht, kennis en vaardigheden verder ontwikkelen.