Cursus: Werken met de online rekentoets van Bareka

195,00

Bekijk hier de verschillende locaties en data

Online start 26 januari 2023 15:15 - 17:45 uur
Donderdag  26 januari 2023 15:15 – 17:45 uur
Donderdag 9 maart 2023 15:15 – 17:45 uur
Wissen

Cursus Werken met de online rekentoets van Bareka is ontwikkeld in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen met de volgende doelen:

 • u krijgt inzicht in de bouwstenen bij de basisvaardigheden rekenen;
 • u krijgt inzicht in de relatie tussen het geautomatiseerd beheersen van de basisvaardigheden
 • en de voortgang in de rekenontwikkeling;
 • u leert de Profieltoets Rekenen en Rekenmuurtje (oefendeel) gebruiken en ervaart de
 • meerwaarde van deze digitale instrumenten;
 • u krijgt zicht op het onderbouwen van een passend rekenaanbod met haalbare en
 • functionele doelen;

Gericht op het gebruik door leerkracht, IB-er, rekenspecialist, RT-er en AB-er.

Bijeenkomst 1
Praktische informatie m.b.t. toetsen/rapportages, analyse en gerichte hulp.

1e blok
Inleiding

 • De aanleiding en opzet van het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.
 • De bouwstenen ‘basisvaardigheden’ : power en speed.
 • “Het “rekenmuurtje”: Drempelmodel en het Vier-fasen-model.
 • Uitkomsten onderzoek Primair onderwijs (BAO / SBO)Rijksuniversiteit Groningen in relatie
 • tot de doelen uit de brochure van de PO-raad “Iedereen kan leren rekenen”.

2e blok
Werken met het computerprogramma

 • Verkenning van het leerkrachtdeel
 • Selecteren van de toetsen

3e blok
De groep in beeld: werken met een Rekenprofiel

 • Analyse van screening/power en automatisering/speed en de samenhangen.
 • Bestudering van het groepsoverzicht screening. Waarmee het instructie- en oefenniveau en
 • Eventuele uitvalpatronen zichtbaar worden.

Per fase: opstellen van een groepsplan a.d.h.v. de analyse.

4e blok
De leerling in beeld

 • Het rekenmuurtje en de profielkaart
 • Analyseren van individuele resultaten
 • Werken met het oefendeel

Opdrachten (uitgevoerd tussen bijeenkomst 1 en 2):
Bestuderen van een aantal artikelen met achtergrondinformatie,

 • Screenings en automatiseringstoets afnemen bij een groepje leerlingen,

Bijeenkomst 2
Verdieping van analyse/gerichte hulp en aanzet tot Rekenbeleid

1e blok
Inleiding

 • Beantwoording van vragen n.a.v. de artikelen met achtergrond informatie.
 • Bespreking van de Profieltoets Rekenen: met een analyse op vier niveaus.
 • De profieltoets vergelijken met overige schooltoetsen.
 • De profieltoets en de rekenmuur van Malmberg

2e blok
Feedback Toetsen afnemen, rapportages analyseren en gerichte hulp

 • Het afnemen van de Profieltoetsen : de digitale of de schriftelijke variant.
 • Analyseren van de eigen toetsresultaten:
 • Het groepsoverzicht “ screening” en “automatisering”. Zicht krijgen op het instructie- cq. oefenniveau.
 • Op individueel niveau : de Profielkaart
 • Inzicht in de hiaten en foutenpatronen.
 • Gerichte hulp met het oefendeel a.d.h.v. het Rekenmuurtje.

3e blok
Leerroutes Rekenen: keuzes verantwoorden

 • Verkenning van de rekendrempel 3 binnen de rekenmethoden van groep 4 en 5
 • Verkenning van de rekenroutes met een koppeling naar Passende Perspectieven (SLO)
 • Criteria voor rekenroutes in de bovenbouw.
 • Rekenprofiel met screening ( vier fasen) en automatisering ( met percentielscores),
 • Koppeling maken naar het Ontwikkelingsperspectief.

4e blok
Mogelijkheden voor rekenbeleid

 • Een beredeneerd onderwijsaanbod in fase 1,2 en 3.
 • Planmatig werken: Volgen en plannen, keuzes verantwoorden.
 • Leerlingenzorg en verklarende diagnostiek in relatie tot het Protocol rekenproblemen en dyscalculie (ERWD)

Nb. De cursisten dienen eigen laptop mee te brengen.

Studiebelasting: 12 uur, waarvan 6 uur in de eigen schoolpraktijk

Certificaat: Na het volgen van de cursus ontvangt u een certificaat

Voor wie:
IB-er, rekenspecialist, Rekencoördinator, RT-er en AB-er

Incompany-training, studiedagen en workshops
De cursus is zeer geschikt voor schoolteams of als aanbod in bijvoorbeeld bestuursacademies. U kunt ook bij ons terecht voor studiedagen en workshops over ‘Het Rekenmuurtje’ / automatiseren.

De cursus werken met de profieltoets is specifiek gericht op de toets, het lezen van de overzichten. In Bouwen aan een stevig Rekenmuurtje komt dit ook aan bod, maar gaan we ook in op de didactiek, wordt meer vanuit een groep geredeneerd en komt het gericht oefenen aan bod.

Voor meer informatie over ons aanbod, offertes e.d. kunt u contact opnemen met:
Margreeth Mulder tel.: 085-8200887
Stuur e-mail voor meer informatie