Cursus: Werken met de online rekentoets van Bareka

195,00

Bekijk hier de verschillende locaties en data

VOL Online start 1 februari 2022 15:00 - 17:30 uur
Dinsdag 1 februari 2022 15:00 – 17:30 uur
Dinsdag 29 maart 2022 15:00 – 17:30 uur
VOL Online start 10 februari 2022 16:00 - 18:30 uur
Donderdag 10 februari 2022 16:00 – 18:30 uur
Donderdag  31 maart 2022 16:00 – 18:30 uur
Wissen

Cursus Werken met de online rekentoets van Bareka is ontwikkeld in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen met de volgende doelen:

 • u krijgt inzicht in de bouwstenen bij de basisvaardigheden rekenen;
 • u krijgt inzicht in de relatie tussen het geautomatiseerd beheersen van de basisvaardigheden
 • en de voortgang in de rekenontwikkeling;
 • u leert de Profieltoets Rekenen en Rekenmuurtje (oefendeel) gebruiken en ervaart de
 • meerwaarde van deze digitale instrumenten;
 • u krijgt zicht op het onderbouwen van een passend rekenaanbod met haalbare en
 • functionele doelen;

Gericht op het gebruik door leerkracht, IB-er, rekenspecialist, RT-er en AB-er.

Bijeenkomst 1
Praktische informatie m.b.t. toetsen/rapportages, analyse en gerichte hulp.

1e blok
Inleiding

 • De aanleiding en opzet van het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.
 • De bouwstenen ‘basisvaardigheden’ : power en speed.
 • “Het “rekenmuurtje”: Drempelmodel en het Vier-fasen-model.
 • Uitkomsten onderzoek Primair onderwijs (BAO / SBO)Rijksuniversiteit Groningen in relatie
 • tot de doelen uit de brochure van de PO-raad “Iedereen kan leren rekenen”.

2e blok
Werken met het computerprogramma

 • Verkenning van het leerkrachtdeel
 • Selecteren van de toetsen

3e blok
De groep in beeld: werken met een Rekenprofiel

 • Analyse van screening/power en automatisering/speed en de samenhangen.
 • Bestudering van het groepsoverzicht screening. Waarmee het instructie- en oefenniveau en
 • Eventuele uitvalpatronen zichtbaar worden.

Per fase: opstellen van een groepsplan a.d.h.v. de analyse.

4e blok
De leerling in beeld

 • Het rekenmuurtje en de profielkaart
 • Analyseren van individuele resultaten
 • Werken met het oefendeel

Opdrachten (uitgevoerd tussen bijeenkomst 1 en 2):
Bestuderen van een aantal artikelen met achtergrondinformatie,

 • Screenings en automatiseringstoets afnemen bij een groepje leerlingen,

Bijeenkomst 2
Verdieping van analyse/gerichte hulp en aanzet tot Rekenbeleid

1e blok
Inleiding

 • Beantwoording van vragen n.a.v. de artikelen met achtergrond informatie.
 • Bespreking van de Profieltoets Rekenen: met een analyse op vier niveaus.
 • De profieltoets vergelijken met overige schooltoetsen.
 • De profieltoets en de rekenmuur van Malmberg

2e blok
Feedback Toetsen afnemen, rapportages analyseren en gerichte hulp

 • Het afnemen van de Profieltoetsen : de digitale of de schriftelijke variant.
 • Analyseren van de eigen toetsresultaten:
 • Het groepsoverzicht “ screening” en “automatisering”. Zicht krijgen op het instructie- cq. oefenniveau.
 • Op individueel niveau : de Profielkaart
 • Inzicht in de hiaten en foutenpatronen.
 • Gerichte hulp met het oefendeel a.d.h.v. het Rekenmuurtje.

3e blok
Leerroutes Rekenen: keuzes verantwoorden

 • Verkenning van de rekendrempel 3 binnen de rekenmethoden van groep 4 en 5
 • Verkenning van de rekenroutes met een koppeling naar Passende Perspectieven (SLO)
 • Criteria voor rekenroutes in de bovenbouw.
 • Rekenprofiel met screening ( vier fasen) en automatisering ( met percentielscores),
 • Koppeling maken naar het Ontwikkelingsperspectief.

4e blok
Mogelijkheden voor rekenbeleid

 • Een beredeneerd onderwijsaanbod in fase 1,2 en 3.
 • Planmatig werken: Volgen en plannen, keuzes verantwoorden.
 • Leerlingenzorg en verklarende diagnostiek in relatie tot het Protocol rekenproblemen en dyscalculie (ERWD)

Nb. De cursisten dienen eigen laptop mee te brengen.

Studiebelasting: 12 uur, waarvan 6 uur in de eigen schoolpraktijk

Certificaat: Na het volgen van de cursus ontvangt u een certificaat

Voor wie:
IB-er, rekenspecialist, Rekencoördinator, RT-er en AB-er

Incompany-training, studiedagen en workshops
De cursus is zeer geschikt voor schoolteams of als aanbod in bijvoorbeeld bestuursacademies. U kunt ook bij ons terecht voor studiedagen en workshops over ‘Het Rekenmuurtje’ / automatiseren.

Voor meer informatie over ons aanbod, offertes e.d. kunt u contact opnemen met:
Margreeth Mulder
tel.: 06-20369310
Stuur e-mail voor meer informatie