Opleiding Coordinator RekenWiskunde onderwijs

De opleiding Coördinator RekenWiskunde Onderwijs  is bedoeld voor leraren basisonderwijs die het rekenwiskunde-onderwijs binnen de eigen school :
– op een hoger niveau willen brengen
– plezier hebben in het vak rekenen
– ondersteuning willen geven aan collega’s binnen dit vakgebied en
– eigentijds en betekenisvol reken-wiskunde onderwijs willen realiseren   

 

Tijdens de opleiding kunnen zij de bijbehorende competenties (verder) ontwikkelen en zodoende een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en aan de kwaliteit van het rekenwiskunde-onderwijs op de eigen school. Dit kan leiden tot onder andere betere leerlingresultaten en doorgaande lijnen in het rekenaanbod en in de (didactische) aanpak. 

 

Een Coördinator RekenWiskunde Onderwijs (CORWO) is een leraar die de professionaliteit van zichzelf en van de collega’s in de school bevordert op het terrein van rekenen-wiskunde. Hij/zij ondersteunt collega’s door zorg te dragen voor vakgerichte communicatie en helpt beleid te ontwikkelen op dit specifieke vakterrein. Om hier op professionele wijze inhoud aan te kunnen geven werkt hij aan zijn eigen gecijferdheid en aan zijn kennis en inzichten in de vakdidactiek. 

 

Doelstellingen van de opleiding:

Vakdidactiek:

 • de CORWO weet de eigen organisatie te inspireren tot kwaliteitsverbetering op het gebied van rekenwiskunde-onderwijs, uitgaande van zijn/haar kennis over de huidige (leidende en recente) inzichten, theorieën en onderzoeken op het terrein van rekenen-wiskunde.

Gecijferdheid:

 • de CORWO zorgt ervoor dat rekenen-wiskunde betekenis krijgt voor de leerlingen, waarbij de leerlingen een goede basisvaardigheid rekenen realiseren en met behulp van diverse oplossingsprocessen kritisch kunnen denken en redeneren over rekenen-wiskunde.  De CORWO bevordert tevens het wiskundig denken van zijn collega’s.

Vakgerichte communicatie en collegiale consultatie:

 • de CORWO leert communicatieprincipes zo toe te passen, dat collega’s gestimuleerd worden om vakkennis en praktijkervaring uit te wisselen en te versterken. De CORWO is in staat collegiale ondersteuning te realiseren.

Beleid:

 • de CORWO leert verschillende aanpakken en manieren om invloed uit te oefenen op het beleid en de kwaliteit van het onderwijs in rekenen-wiskunde binnen de eigen organisatie.

De opleiding wordt op Post-HBO niveau gegeven. 

 

Inhoud van de opleiding:

 • Domeinen en leerlijnen

De verschillende domeinen en leerlijnen krijgen specifiek aandacht in de opleiding. De opbouw, de cruciale momenten en strategieën komen aan bod. Naast de opbouw van de leerlijnen in de gebruikte methodiek op de eigen school, krijgen de deelnemers handreikingen, tips en suggesties om leerlingen meer grip te laten krijgen op de verschillende onderdelen van het rekenen. 

De domeinen die aan bod komen, zijn conform de opbouw in de SLO doelen, namelijk:
* getallen
* verhoudingen
* meten en meetkunde
* verbanden

 • Didactische modellen

In het protocol Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie worden handreikingen gegeven voor het goed opbouwen van de les, observatie en diagnostiek. De hoofdfasen in de leerlijnen, het handelingsmodel en het drieslagmodel zij hierbij belangrijke didactische modellen. Door gebruik te maken van deze handreikingen en didactische modellen kun je een leerlijn effectief en doelgericht opbouwen. 

 • De referentieniveaus rekenen

Afhankelijk van het uitstroomperspectief VO moeten de leerlingen een bepaald niveau van rekenen hebben. Uitgangspunt bij het werken met leerlijnen is het 1S (streef) niveau. In de opleiding besteden we aandacht aan de leerlingen die moeite hebben met rekenen en die uitdagingen nodig hebben. Binnen de leerlijnen wordt gekeken wat minimaal op 1F nodig is (voor de zwakke rekenaars), hoe je leerlingen kunt ondersteunen om het niveau 1S te halen en hoe je leerlingen kunt uitdagen (sterke rekenaars). Door inzicht te hebben in de verschillende niveaus kun je het aanbod beter afstemmen op wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen passend bij het vervolgonderwijs.

 • Differentiatie in de les

In elke klas heb je te maken met verschillen tussen leerlingen, zeker als het gaat om rekenen. Hoe bepaal je wie wat nodig heeft? Wat betekent dit voor de voorbereiding van je lessen? We zetten in op een goede voorbereiding van de lessen, waarbij je tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen, maar zodanig dat het in de praktijk ook echt uit te voeren is. 

 • Instructie

Om effectief rekenonderwijs te kunnen geven is het belangrijk dat je als  CORWO / leerkracht beschikt over kennis van diverse instructievormen. In de opleiding besteden we aandacht aan de verschillende instructievormen, zoals vormen van directe instructie, banende instructie, werken met rekenconflicten en ontdeklessen. De keus voor instructie hangt altijd samen met het doel van de les, waar je je bevindt in de hoofdfasen van de leerlijn en de beginsituatie van de leerlingen. 

 • Doelgericht werken en actieve betrokkenheid van leerlingen

Het werken met leerlijnen kan de leerkracht helpen om doelgerichter te werken. Focus houden op doelen en gerichte keuzes maken zijn hierbij aandachtspunten. Door leerlingen te betrekken bij de doelen, zal de motivatie van de leerlingen verhogen en het eigenaarschap vergroten. Door te werken met duidelijke doelen en succescriteria kan gerichte feedback aan de leerlingen gegeven worden. We gaan bij het geven van feedback uit van de drieslag: feed up, feed back en feed forward. 

 • Buiten het boekje rekenen

Bij effectief rekenonderwijs is de leerkracht voor de klas de regisseur. Als je kennis hebt van doelen,  leerlijnen en rekenprocessen kun je je rekenonderwijs versterken. In de opleiding gaan we aan het werk met het versterken van de leerlijnen door bijvoorbeeld gebruik te maken van actieve (coöperatieve) werkvormen, de inzet van rekenhoeken, de inzet van spel.  Er is specifiek aandacht binnen de opleiding voor probleem oplossend denken, kritisch denken en redeneren over rekenen-wiskunde. 

 • Rekenbeleid

Een duidelijke visie op rekenwiskunde onderwijs is de basis voor rekenbeleid. Rekenbeleid geeft richting aan keuzes die worden gemaakt voor het rekenwiskunde onderwijs op school en helpt om op een planmatige wijze vorm en inhoud te geven aan het rekenwiskunde onderwijs. De CORWO kan input geven voor de visie en het rekenbeleid op schoolniveau. In de opleiding is aandacht voor de aspecten die van belang zijn voor vakkundig en eigentijds rekenwiskunde onderwijs.

 

 

 

Werkwijze:

De opleiding Coördinator RekenWiskunde Onderwijs bestaat uit 16 bijeenkomsten van 3½  uur. Deze bijeenkomsten worden verdeeld over twee jaar gegeven. Tien bijeenkomsten in het schooljaar 2020-2021 en zes bijeenkomsten in het schooljaar 2021-2022 . Deelnemers moeten rekening houden met een studiebelasting van 300 uur, verdeeld in 54 contacturen en 246 uur zelfstudie. De zelfstudie bestaat uit het lezen van vakliteratuur, het uitvoeren van de opdrachten in de eigen praktijk en het doen van een (praktijk)onderzoek.  

Na elke bijeenkomst worden er praktijkopdrachten gegeven die de deelnemers tussen de bijeenkomsten door gaan uitvoeren.  Deelnemers houden tijdens de opleiding een portfolio bij. Dit portfolio heeft als doel om met de trainer (en eventueel de directeur van de school) te kunnen reflecteren op de ontwikkelingen. 

 

Tijdstip en plaats van de opleiding: 

Heerenveen, op donderdagen van 14.00 – 17.30 uur op de volgende data:

24 september 2020
29 oktober 2020
19 november 2020
10 december 2020
21 januari 2021
11 februari 2021
11 maart 2021
15 april 2021
20 mei 2021
17 juni 2021
data voor het schooljaar 2021-2022 worden later gepland.

Voor wie:

Deze opleiding is bestemd voor leerkrachten die:
– een voortrekkersrol willen vervullen voor reken-wiskunde onderwijs in de school
– zich verder willen professionaliseren op het gebied van reken-wiskunde onderwijs

De opleiding is zeer geschikt als incompany training bijvoorbeeld in een bestuursacademie.
Informeer naar de mogelijkheden, info@wizz-scholing.nl

Uitvoerders:

Marije Bakker en Margreeth Mulder, beiden zijn senior onderwijsadviseur met specialistische ervaring op het gebied van rekenwiskunde-onderwijs en ervaren docenten van de  Post Hbo-opleiding Rekencoördinator.

Kosten:

€ 2.395,00 per persoon

Ga naar inschrijven

Wil je meer informatie, wij geven op 31 augustus 2020 van 19:30 – 20:30 uur een GRATIS online informatiebijeenkomst. Wil je daarvoor inschrijven klik dan op onderstaande link.

Inschrijven online informatiebijeenkomst

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

06-37604520

Wizz Menu