Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden
Algemene voorwaarden voor levering van zaken/producten en verrichting van diensten door Wizz scholing gevestigd te Emmeloord aan de Overflakkee 33. Versie 2 April 2019.

Artikel 1. Begrippen
1.1 Onder Wizz scholing wordt verstaan de organisatie of de aan deze organisatie verbonden rechtspersoon voor zover betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan de wederpartij van Wizz scholing. Onder overeenkomst wordt verstaan de wens van de opdrachtgever voor zover door Wizz scholing aanvaard.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Wizz scholing en een opdrachtgever waarop Wizz scholing deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Wizz scholing, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
3.1 De door Wizz scholing gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Wizz scholing is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Wizz scholing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wizz scholing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wizz scholing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wizz scholing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wizz scholing zijn verstrekt, heeft Wizz scholing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Wizz scholing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Wizz scholing is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Wizz scholing de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of relevante gegevens heeft aangeleverd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 6. Wijziging, opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
6.2  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wizz scholing zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Wizz scholing de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 7. Geheimhouding
7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Wizz scholing zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
8.2 Alle door Wizz scholing verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Wizz scholing worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
8.3 Wizz scholing behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, ten gevolge van een omstandigheid die niet door Wizz scholing voorzien was, de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden, is de opdrachtgever niet vrij de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:
– de overmacht is slechts tijdelijk (maximaal 4 weken)
– de overeenkomst betreft slechts een niet wezenlijk onderdeel van de overeenkomst
9.2 Ontbinding van de overeenkomst kan niet worden ingeroepen door de opdrachtgever, indien redelijkerwijs de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd kan worden, dat uitvoering mogelijk blijft.
9.3 Ontbinding van de overeenkomst heeft slechts betrekking op dat deel dat niet (meer) uitvoerbaar is.
9.4 Indien Wizz scholing bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is deze gerechtigd de reeds uitgevoerde diensten/werkzaamheden afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
9.5 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar opdrachtgever en Wizz scholing geen invloed op kunnen uitoefenen, maar waardoor de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden. Hieronder zijn o.a. begrepen: ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering betrokken personen, brand, storingen, verlies van apparatuur of hulpmiddelen.

Artikel 10. Annuleren
10.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is deze een schadeloosstelling verschuldigd ter grootte van 1/3 van het bedrag van de overeengekomen prijs. Daarnaast is de opdrachtgever verplicht Wizz scholing te vrijwaren van vorderingen van derden als gevolg van de annulering.
10.2 Ongeacht het vermelde in lid 10.1 van dit artikel behoudt Wizz scholing het recht om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
10.3 Wizz scholing behoudt zich het recht voor om een opleiding/cursus/training te annuleren indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Bij annulering van de deelnemer aan een opleiding/cursus/training kan de opdrachtgever de oorspronkelijke deelnemer laten vervangen door een andere medewerker uit zijn organisatie. Annulering tot 20 werkdagen voor de aanvangsdatum is kosteloos.
Annulering gelijk aan of korter dan 20 werkdagen voor de aanvangsdatum bedraagt 100% van de trainings prijs.

Artikel 11. Gebreken; klacht termijnen
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Wizz scholing.
11.2 Wizz scholing dient in staat te worden gesteld de ingediende klacht(en) te controleren.
11.3 Indien een klacht gegrond is, zal Wizz scholing de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
11.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Wizz scholing slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
11.5 Klachten uit welke hoofde dan ook, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.  

Artikel 12. Betaling
12.1 Mocht (ondanks de zorgvuldigheid die Wizz scholing hieromtrent betracht) over een bepaalde activiteit / dienst toch omzetbelasting verschuldigd zijn, dan zal deze alsnog in rekening worden gebracht.
12.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Wizz scholing is aangegeven.
12.3 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim.
12.4 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan is Wizz scholing gerechtigd behalve het factuurbedrag en de rente ook alle overige incassokosten bij de opdrachtgever te vorderen. Dit kunnen zowel gerechtelijke als buiten rechtelijke kosten zijn.
12.5 Indien Wizz scholing aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.2 Wizz scholing is slechts aansprakelijk voor de schade, geleden door de opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van gedragingen en/of nalaten daarvan, waarvan Wizz scholing verwijt van schuld gemaakt kan worden. De aansprakelijkheid van Wizz scholing, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
13.3 Wizz scholing is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en schade aan derden bij de uitvoering van werkzaamheden.

Artikel 14: Open activiteiten
14.1 U heeft 14 dagen bedenktijd voordat uw inschrijving definitief is. Annuleren kan tot een maand voordat de cursus begint, u krijgt dan 90% van de cursuskosten terug. Bij annuleren binnen een maand voordat de cursus begint, krijgt u geen cursuskosten terug. U kunt wel een andere cursist opgeven. U dient dit per e-mail aan te geven voorafgaande aan de cursus.
14.2 Een open activiteit vindt slechts dan doorgang indien er voldoende aanmelding is, dit ter beoordeling van Wizz scholing. Wizz scholing heeft het recht een deelnemer te weigeren indien deze niet voldoet aan de door Wizz scholing gestelde toelatingscriteria.
14.3 Wizz scholing beslist twee weken voor de aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van een activiteit.
14.4 Indien een activiteit geen doorgang vindt zal er binnen 5 werkdagen restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld plaatsvinden, wanneer een deelnemer dit wenst kan het bedrag worden benut voor deelneming aan de eerstvolgende gelijksoortige activiteit. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden de deelnemer dan niet in rekening gebracht.
14.5 Indien het voor een docent door overmacht onmogelijk is een activiteit te verzorgen, zal Wizz scholing trachten een vervangende docent in te zetten. Indien dit niet  mogelijk is, dan behoudt Wizz scholing zich het recht voor om de activiteit naar een ander tijdstip te verplaatsen.
14.6 De deelnemer heeft tot vier weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid om zijn aanmelding per aangetekend schrijven te annuleren.  Indien de annulering  plaatsvindt binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum is de deelnemer de volledige deelnemersprijs verschuldigd.
14.7 Indien Wizz scholing de beslissing over het al dan niet doorgaan van een activiteit heeft  opgeschort  tot twee weken voor de aanvangsdatum, heeft de deelnemer het recht om  de  inschrijving kosteloos te annuleren tot het moment dat Wizz scholing besluit tot het doorgaan van die activiteit.
14.8 Indien een deelnemer door overmacht een belangrijk deel van een bepaalde activiteit heeft moeten verzuimen, krijgt deze de gelegenheid om bij de eerstvolgende gelijksoortige activiteit het verzuimde deel in te halen zonder dat daarvoor een  vergoeding is verschuldigd. Dit aanbod geldt alleen als de deelnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
14.9 De kosten voor deelname aan de open activiteit moeten binnen 30 dagen na factuurdatum zijn betaald en in ieder geval uiterlijk twee weken voor aanvang.

Artikel 15. Bereikbaarheid
15.1 Altijd bereikbaar via de e-mail info@wizz-scholing.nl. Telefonisch tussen 9:00 en 17:00uur op 058-8200887. Vragen via de e-mail of ingesproken op de voicemail zullen binnen 48 uur worden beantwoord!

Artikel 16. Geschillenbeslechting
16.1 Cursist kan klachten over de uitvoering van deze overeenkomst bespreken met de directie van Wizz Scholing en/of met de onafhankelijke klachtenfunctionaris, de heer mr. Y van der Horst.

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Almere.
17.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst met Wizz scholing.

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

085-8200887